Samfunnsmakten – både den offentlig og den private – sprer usannheter som gagner dem selv, men fører oss bak lyset. Hva foregår egentlig i kulissene?

Informasjon og påstander som går makten imot, blir uten videre latterliggjort og stemplet som falske nyheter eller løgn. Mens makten selv hevder den står for alt som er riktig og sant – og den har vist seg å være uimottagelig for uenighet og motstridende synspunkter. Dette er en foruroligende holdning som leder samfunnet inn i et meningsdiktatur drevet frem av maktens arroganse og monopolsituasjon. Og som følge av dette, formes befolkningen gjennom maktens ensidige informasjon og propagandastrøm og blir lydige deltagere i «maktens menighet». Indoktrinering og hjernevasking kalles en slik prosess.

Indoktrinering og hjernevasking kalles en slik prosess.
0
Please leave a feedback on thisx

Men befolkningen har krav på best mulig informasjonen om alle viktige samfunnstema, og dette kan kun sikres gjennom brede, åpne debatter i det offentlige rom hvor alle begrunnete og godt kvalifiserte meninger og oppfatninger blir presentert og diskutert. En slik informasjonsprosess har vært en selvfølge innen vitenskapen i mange hundre år, og av særlig interesse var å få belyst og diskutert synspunktene til meningsmotstanderne – de som gikk imot de rådende og etablerte oppfatningene og forklaringene. For det var fra meningsmotstanderne man kunne få ny innsikt og ny kunnskap – og derved komme nærmere de endelige sannhetene. Å begrense diskusjonene til personer som allerede var enige i det etablerte, ga ingen ny kunnskap – kun et forstørret ego for dem som representerte det etablerte.

Men i vår tid har vitenskapen og makten for øvrig sluttet å lytte til meningsmotstandere som i stedet blir latterliggjort og fratatt all ære, mens makten fester sitt grep på informasjonsstrømmen og de såkalte sannhetene den forfekter.

Det er derfor avgjørende at faglig solid informasjon som viser hvorfor disse maktens illusoriske sannheter er feil, kommer frem og når det brede laget av befolkningen. Kun på denne måten kan befolkningen holde seg oppdatert innen samfunnets mange viktige sektorer – og fatte de beste og mest informerte beslutningene. Og kun på denne måten kan vårt demokrati bevares og videreutvikles – en prosess som blir stadig viktigere i lys av den autoritære og diktatoriske utviklingen som skjer i stadig flere land rundt oss.

Med lanseringen av denne faste spalten hvor samfunnsmaktens mange narrespill avsløres, vil BindersInitiativet gi et bidrag for å få sannhetene frem og gi medborgere et langt bedre og informert grunnlag for å fatte egne beslutninger.

0
Please leave a feedback on thisx