Binders Initiativets verdigrunnlag


Bindersinitiativet er stiftet for å forsvare fred, frihet og demokrati som grunnleggende verdier i et velfungerende samfunn. Vi arbeider for å fremme ytringsfrihet, fri informasjonsflyt og åpen og fordomsfri samfunnsdebatt.

Bindersinitiativet er en tverrpolitisk organisasjon som skal legge til rette for at mennesker får tilgang på ett bredt spekter av informasjon om samfunn, helse, ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Initiativet oppstod som følge av at samfunnet vårt, og verdenssamfunnet for øvrig, i større og større grad, preges av sterke samarbeid mellom myndigheter og globale, kommersielle aktører. I dette samarbeidet synes enkeltindividets rett til medbestemmelse svekket, samtidig som menneskelige og naturrettslige prinsipper synes vanskelige å ivareta.

Bindersinitiativet legger grunnleggende ratifiserte menneskerettigheter, barnekonvensjonen og universell naturrett som grunnlag for virksomheten. Vi har ett særlig fokus på friheten til å ytre seg, enkeltmenneskets mulighet til å ta ansvar for egne handlinger samt den universelle retten om informert samtykke til medisinske inngrep og andre inngrep som går på bekostning grunnleggende menneskerettigheter.

Bindersinitiativet er en organisasjon som søker fredelige løsninger på nasjonale og globale utfordringer. Vi tar avstand fra adferd og handlinger som kan krenke mennesker eller defineres som kriminelle handlinger i respekt for grunnleggende norsk lovverk.

Vi vil etter nedarvet kultur, tradisjon og folkelynne ivareta de gode verdiene solidaritet og likeverd for våre medmennesker.