Foreningen lov og helse

Om Foreningen

Norges første forening for Lov og helse 

Om du er helsepersonell eller annen helsebakgrunn, eller om du er innen for det juridiske feltet og ønsker samhold blant likesinnede kan du melde deg inn nedenfor. 

Bli medlem 

Foreningen består av medlemmer hovedsakelig ansatt i justisvesenet og helsevesenet som er kritiske til helsepolitikken eller deler av den samt lovverket som ble innført ved koronapandemien i mars 2020. Foreningen har ikke et mål om full enighet, og medlemmene er i varierende grad kritisk til koronahåndteringen i Norge.

Foreningen har ingen tilknytning eller finansiering fra de respektive arbeidsgivere, og foreningen drives basert på frivillig arbeid fra medlemmene. Medlemskap i foreningen gjøres som privatperson og ikke som arbeidstaker i helse eller justisvesenet.

Foreningens 9 nøkkelsaker er:

  1. Vi mener at koronapolitikken i altfor liten grad har vært basert på vitenskap, eller god vitenskap. Et avgjørende vitenskapelig prinsipp er blant annet at all informasjon kommer frem fra alle sider og debatteres åpent.
  2. Vi mener at forholdsmessigheten av tiltakene, blant annet når det gjelder konsekvensene av tiltakene for norske folks folkehelse og økonomi har vært tatt for lite hensyn til. Det bør være et mål om at tiltakene er effektive og ikke skader mer enn de gjør nytte. Bevisbyrden for dette tilligger den som ønsker å innføre tiltaket.
  3. Vi mener at det i for stor grad er skapt en «vedtatt sannhet» om at de respektive tiltakene er en nødvendighet. «Viruset gjør at vi må…» har vært et for gjennomgående mantra i hele pandemien, uten at det kommer tydelig frem at det er politiske vedtak og ikke er selve viruset som er grunnen til de fleste av tiltakene.
  4. Vi mener at medias dekning av pandemien har vært altfor ensidig.
  5. Vi mener at det er et alvorlig problem at ytringsfriheten har blitt innskrenket drastisk i denne pandemien. Sensur…
  6. Vi mener at det at personell innen politi og helsevesenet blir sanksjonert og sågar risikerer eller trues med å miste jobben ved å ytre seg avvikende fra den offisielle informasjon er svært problematisk i det som skal være en demokratisk rettstat. 
  7. Vi mener at det er et alvorlig problem hvordan en rekke demokratiske rettigheter samt Grunnloven har blitt satt til side uten demokratisk drøftelse, ei heller uten innsyn i prosessene og informasjonsgrunnlaget bak beslutningene.
  8. Vi mener at håndhevingen og sanksjoneringen av brudd på det såkalte «korona-regelverket» har vært problematisk, spesielt i lys av overnevnte punkt.
  9. Vi mener at det er problematisk at myndighetene ved lovverk har kriminalisert det vi anser som normal sunn adferd, herunder sosiale aktiviteter, trening og samkvem med venner og familie. Justisvesenet, herunder politiet står i fare for å oppleve et tap av tillit hos befolkningen som vi er satt til å tjene. Et betimelig spørsmål er om politiet og lovverket skal benyttes i så stor grad mot et felt som hører inn under helsevesenets ansvarsområde. 

Fritt vaksinevalg

Fritt vaksinevalg

Vi er en gruppe leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten.
Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken. 

Besøk Fritt vaksinevalg

Foreningens faggruppe

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har en egen faggruppe som står bak artikler, høringssvar og mye av det skriftlige materialet foreningen offentliggjør.
Faggruppen er en sammensatt gruppe bestående av personer som har medisinsk og juridisk bakgrunn.
Medlemmene i vår faggruppe har på nåværende tidspunkt valgt å holde sine navn unna offentligheten grunnet de rådende forhold i den offentlige debatten. Vi ber om forståelse for dette.

Bakgrunn

Foreningen for fritt vaksinevalg er opprettet i august 2015 som en reaksjon på de siste årenes polariserte og ensidige vaksinedebatt.

Vi ønsker å bidra til å balansere den ensidige informasjonen som blir presentert av offentlige helsemyndigheter, massemedia og ikke minst den farmasøytiske industrien.

Samfunnsdebatten blir unyansert nettopp fordi viktig informasjon blir utelatt og delvis sensurert.

Kunnskapsformidlingen blir fordreid og ukorrekt, og når de sentrale argumentene hviler på mangelfull og tildels feilaktig informasjon, kan dette benyttes til å legge fram sakskomplekset på en manipulerende måte.
Spesielt ovenfor de som mangler grunnleggende kunnskaper på området.
Det er et stort demokratisk problem at kritiske synspunkter og velfunderte spørsmål ikke får slippe til i media.

Vi vil etablere en plattform for formidling av vitenskapsbaserte fakta om vaksinenes mulige begrensede effektivitet og potensielt skadelige helseeffekter. Vi ønsker også å sette fokus på de juridiske og etiske aspektene ved tvungen vaksinering.

#Minkroppmittvalg

Naturrett

Innhold vist via naturrett.no

En rettslære som hviler på den forestilling at på grunn av sin natur og naturens orden har den levende kvinne eller mann opprinnelige umistelige, iboende, ukrenkelige rettigheter. Retten til liv, frihet og eiendom.

Naturrett.no  vil være rettet mot grunnleggende rettsprinsipper i moderne tid! Vi vil legge ut informasjon som gjør deg kjent med dine rettigheter og styrke dine evner til å kommunisere dette til andre mennesker og institusjoner.

Besøk naturrett.no