|

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia!

I dagens samfunn er de fleste totalt avhengige av elektrisitet, spesielt fordi det legges opp til at så mye må gjøres elektronisk. Derfor har norske nettselskap leveringsplikt på strøm til norske innbyggere. De samme nettselskapene valgte å bryte norsk lovverk for å gjennomføre et unødvendig målerbytte.

Når Elvia (og andre nettselskap) til stadighet gjentar påstanden om at myndighetene krever bytte til AMS (med eller uten fritak); -Er det rart at OED/NVE har kommet med denne uttalelsen: «Det er opp til hvert nettselskap å bestemme om kunder med innvilget fritak fra AMS-målere skal beholde den gamle strømmåleren eller om strømmåleren skal skiftes ut til en digital strømmåler uten sender.» (1) Samtidig åpner forskriften for slike fritak (for AMS både med og uten kommunikasjonsdel) der det er lavt og/eller spesielt stabilt forbruk, og der AMS er til «vesentlig dokumentert ulempe».” (2) Er ikke nedsatt helse og overvåkning en vesentlig dokumenterbar ulempe? Når de kan velge å tillate kunder som åpenbart ikke kan ha ny måler/AMS å slippe målerbytte; Hvorfor gjør de ikke dette? 

Første gang jeg fikk tilbudet om å bytte til ny strømmåler takket jeg nei. I månedene etter fikk jeg stadig nye henvendelser om målerbytte, men takket fremdeles nei.

Etter en tid endte det med at jeg fikk tilsendt stengevarsel på bakgrunn av manglende målerbytte, noe Elvia ikke hadde grunnlag til å true med jamfør både grunnlov og fritaksmuligheter. Men Elvia mener at forskrifter og påbud fra myndigheter går over mine rettigheter.

Ta Grunnlovens § 102. “Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.” (3)

Ved bruk av AMS-smartmåler kommuniseres personopplysninger gjeldende privatliv og familieliv i den grad at det kan kartlegges. Dette er et brudd på privatlivet og kommunikasjon dersom det ikke samtykkes. Det kan derfor av nettselskapet eller NVE/OED ikke påtvinges sluttbruker. Det bryter også med nettleieavtalen – der det kun er skrevet at kundens forbruk skal måles – verken lagres eller kommuniseres videre. I tillegg bryter det med personvern og GDPR.

Videre kan vi også ta for oss grunnlovens § 113. “Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.” (3)

Målerbytte er kun pålagt via forskrifter og de må derfor vike for folkets grunnlovsfestede rettigheter. (Grunnlov og norsk lovverk går over forskrifter.) Det står heller ingenting om at nettselskapet har rett til å kreve at kunden installerer noe annet enn en måler for strømbruk i nettleieavtalen jeg har, og det å installere AMS (en liten datamaskin) som både overvåker, lagrer og kommuniserer strømbruken videre bryter med nettleieavtalen og lovverk. Strømforbruket skal KUN måles og det står også at dette skal måles én gang i året ved lavere forbruk -ikke én gang hver måned som nettselskapene har pålagt kundene å gjøre for dem i alle år – og det er nettselskapets egen plikt å gjøre i henhold til denne. Derfor endret de nettleieavtalen.

La oss så gå videre på helseaspektet av stråling og elektromagnetiske felter…

Grunnlovens § 112. “Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.” (3)

Det foreligger – til tross for Statens Strålevern sine uttalelser – faglig dissens gjeldende stråling. Derfor blir grunnlovens paragraf 112 gjeldende med tanke på helse. Det er kjent at nyere forskning rundt helseproblematikk knyttet til AMS er sendt til nettselskap og øvrige myndigheter. At nettselskap og øvrige myndigheter ikke tar dette innover seg bryter med føre var-prinsippet. -Noe som kan føre til store negative innvirkninger på folks helse og også naturen som vi er avhengig av. Det er nå kommet frem enda mer forskning på hvilken innvirkning menneskeskapt stråling har på både insekter, natur og oss så hvorfor tas det ikke hensyn til dette fra statlig hold?

Jeg fikk 3 stengevarsler fra Elvia på bakgrunn av manglende målerbytte som alle både ble bestridt og klaget på, men etter at de hadde sendt meg 3 beskjeder på sms om at de kom for å koble fra anlegget uten at det skjedde noe, ringte jeg og lurte på om de visste hva de drev med. Dum som jeg var… Da fikk jeg beskjed om at de ville stenge strømmen påfølgende mandag (jeg ringte på en fredag). De ønsket ikke å gi meg muligheten til å ringe de som hadde ansvaret for å stenge anlegget, slik at jeg kunne få endret på avgjørelsen da jeg på det tidspunktet hadde dyr som trengte varmelampe i fjøset. De lovte at jeg skulle bli oppringt eller sendes mail ila dagen. Det skjedde aldri! 

Anlegget ble koblet fra 1.juli 2019 mens jeg var på jobb. På tross av at det var lagt frem papirer som viste at stenging av anlegget ikke hadde grunnlag i lov og at stengingen allerede var påklaget. Jeg fikk også fritak etter stenging av anlegget, men de ville kun gi fritak for kommunikasjonsdel, og de krevde målerbytte for at de skulle koble tilbake strømmen. Jeg har allerede en strømmåler som fungerer og er godkjent. Og den vet jeg at det går bra med om jeg tar mine forholdsregler. Og nettleien? Den kreves inn selv om du ikke lenger har tilgang til nettet.

At Elvia valgte å overkjøre mine grunnlovsfestede rettigheter på bakgrunn av at jeg ikke ønsket å bytte til en strømmåler som er skadelig for min helse – samt bryter personvernet – viser at verken myndigheter eller stat- og kommunaleide selskaper er der for folket. Vil du ikke, så skal du! Attpåtil krever Elvia gebyr for alle som ikke ønsker ny måler, eller velger å fjerne kommunikasjonsdelen. Hva kalles det om man må betale for at noen ikke skal skade deg?

Men dette ga meg en gyllen anledning til å få satt inn vedkomfyr i huset, noe jeg hadde hatt lyst til lenge, og det var ikke den største endringen i livsstil ellers da jeg bor i eldre hus uten innlagt vann.

Det ga meg sjansen til å erfare mye av gammel kunnskap jeg hadde hørt om og lest i bøker, slik at jeg nå fikk utføre ting i praksis.

Jeg er derfor mer rustet til å klare meg i det samfunnet vi er på vei mot, så takk for hjelpen, Elvia!

I år var det veldig kaldt i januar og februar (nede i 30 kalde ute), og jeg ba om midlertidig forføyning. Den avgjørelsen utviklet seg til at Elvia godtok å sette på strømmen mot at jeg trakk midlertidig forføyning og ble innlemmet i rettsak ved tingretten i Halden. Saken omhandler helseaspektet rundt stråling og skitten strøm fra Automatiske Strømmålere (AMS).

Jeg er dessverre ikke den eneste som har opplevd å miste strømmen fordi jeg setter egen helse først. Anlegget ble koblet tilbake på strømnettet 15.mars, og jeg har derfor vært urettmessig uten strøm i litt over 20 måneder. Grunnen; jeg har takket nei til en strømmåler som er skadelig for meg.

Rettsaken har gått over i ankesak, så strømmen er fortsatt på. Men jeg vet at jeg stiller sterkere om det skulle skje noe.

Kilder:

1. https://einarflydal.com/2019/11/15/35560/
2. Se § 4-1. Plikt til å installere AMS, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#%C2%A74-2)
3. https://grunnloven.lovdata.no/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments