| |

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen – ikke koronapass

Av psykologspesialist Tom Green

For å kunne forstå denne påstanden fullt og helt må du 1) ha erfart kontrasten mellom pluss og minus, 2) lese hele resonnementet nedenfor.

Hva er pluss?
Pluss er utfoldelse, en fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen din som alltid er mer enn summen av tankene og følelsene dine.

Hva er minus?
Minus er begrensning, en fornemmelse av beredskap i deg som du tenker er helt nødvendig for ikke å bli syk eller dø.

Når det er blitt overvekt av minus i forhold til pluss, i den kollektive bevisstheten i et samfunn, så blir enkeltindividers fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen, svekket.
Når din fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen svekkes vil du oppleve angst, og det er ditt «UPU-tilstand nivå” som avgjør hvordan du forholder deg til denne angsten, og til koronapass.

Hva er en UPU-tilstand?

U står for Uvitenhet og er liten personlig bevissthet om hvordan en fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen vår henger sammen med vellykket håndtering av vanskelige situasjoner i livet. P står for Primitivitet og er den resignerte eller autoritære væremåten som utvikler seg som reaksjon på denne uvitenheten. U står for Uferdighet og er lite akkumulert livserfaring, som skaper UPU-tilstanden i utgangspunktet.

Det er 3 UPU-tilstand nivåer, UPU-tilstand nivå 3, UPU-tilstand nivå 2 og UPU-tilstand nivå 1.

Er du i gruppen medmennesker på UPU-tilstand nivå 3, så har du resignert i forhold til din svekkede fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen din, ditt forhold til angst styres av angsten, og du mobiliserer alt du kan for å redusere angst, – myndighetenes anbefalinger blir påbud for deg fordi din utrygghet forteller deg at myndighetene vil ditt beste, du merker ikke at du blir reddere og reddere, tenker heller på om du skal bruke to munnbind, og det eksisterer ikke noen alternative fremtidsutsikter i deg enn at det går mot slutten for samfunnet hvis vi ikke blir kvitt viruset, som er hovedfienden, så når du møter andre som går uten munnbind eller er negative til vaksine og koronapass, vil du ha tilbøyelighet til å se på disse medmenneskene som en større trussel enn viruset, som samfunnsfiender, og innimellom resignasjons-periodene dine ta på deg en autoritær væremåte, mobbe og utestenge andre som ikke er enige med deg, uten over hodet å stille deg spørsmål om hva denne tilbøyeligheten kan ha å gjøre med det over gjennomsnitt sterke intime forholdet du har til din egen angst. 

Er du i en rolle som en autoritet, for eksempel politiker, leder, lærer eller politi, vil du kunne håndheve restriksjoner som er langt strengere og utover det grunnloven setter som mal, og brudd på anbefalte tiltak, som du mener er påbud, ser du på som utilgivelig eller uttrykk for forræderi, det vil si, du viser din tilbøyelighet til å dømme dine medmennesker nedom og hjem så lenge deres meninger ikke sammenfaller med det du opplever er en absolutt sannhet, nemlig at smitten på død og liv må slåes ned. 

Er du i en rolle som for eksempel en journalist vil din profesjonalitet ha blitt oppspist av den offentlige meningen, og du er mer et talerør for myndighetene enn du er et frittalende menneske som er opptatt av mer enn å beholde jobben din, og selvbedraget du bedriver, som går langt under radaren din, er det bare dine nærmeste som får merke i form av lengre depressive perioder, redusert frustrasjon toleranse og misfornøydhet, som du er langt fra å sette i sammenheng med at du er på avveie fra deg selv og dine ambisjoner om mer glede i livet ditt, så covid har bare tydeliggjort at du i pre-covid årene har blitt mer venn med død og forfall enn med livet, og dine meninger om covid, munnbind, vaksine og koronapass, gjenspeiler egentlig bare en hovedutfordring i livet ditt som er ditt uferdige forhold til din egen angst.

UPU-tilstand nivå 2

Dine meninger om covid, munnbind, vaksine og koronapass, vil være preget av en annen type forhold til angst når du er i gruppen medmennesker på UPU-tilstand nivå 2, fordi du er streng med deg selv og setter store krav til deg selv, vil din samvittighet overfor deg selv og dine ambisjoner om mer glede i livet gjøre at du går i kamp med angsten, heller enn å bøye av for den, som på UPU-tilstand nivå 3. På grunn av at svekkelsen av helhet og pluss i tilværelsen din har ført til en overvekt av minus i din mentalitet, blir det i din søken etter forklaringer på den vanskelige situasjonen som har oppstått, nesten besettende viktig for deg å finne en rasjonell grunn for at du fordyper deg så inderlig i de data om covid som du finner, slik at dine nærmeste, advarer deg forsiktig om risikoen du utgjør for å få virus på hjernen og bli like fjern fra folks hverdagslige liv, som det du kanskje til og med selv i alle år har kritisert akademikere, forskere og teoretikere for, – men så lenge de dedikerte studentene leserne eller velgerne på UPU-tilstand nivå 3, som er såpass mange, trofast lytter til alt du har å rapportere om tall og data, lever du i den tro at de resonnementene du trekker er valide, og spørsmålet om hvordan virkeligheten ser ut fra “utenfor din boks” blir uinteressant og fjernt fra det du opplever som din oppgave i denne “krise-tiden” som du bestemt opplever samfunnet er i.

For det faller deg ikke inn at all din mobilisering av tanker om hva som er riktig og galt å gjøre i forhold til restriksjoner, bruk av munnbind, vaksine og koronapass, er en reaksjon på din svekkede fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen din, så selv om andre kan prøve å antyde noe om den manglende logikken i dine resonnementer om forholdet mellom smittede, syke, døde, reliabiliteten til tester, og det inkonsistente forholdet mange av dine data faktisk står i til tiltak og restriksjoner, vil du hardnakket stå på dine vel etablerte sannheter, og aldri innrømme overfor andre at du innimellom kan føle deg tatt av den sterke strømmen som den prosessen du selv har vært med på å sette i gang, har ført deg inn i. 

Er du for eksempel en politiker, leder eller myndighetsperson så vil dette kunne få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser som du forholder deg bekymret til men som en tilskuer, og etter hvert rettferdiggjør med referanse til den globale situasjonen med nye faretruende mutanter og utbrudd som pressen har rapportert om fra andre land, for du fortsetter kampen for din sak, som er å kvitte deg med viruset, helt til det fremstår så patetisk at du ikke legger større vekt på å bygge opp samfunnet enn det du gjør, som gjør at dine etterfølgere i lang tid sliter med konsekvensene av dine lite gjennomtenkte beslutninger gjort på minstekravet til et logisk sammenhengende resonnement av kjensgjerninger om hva som er viktig for fe og folk her i dette livet, så covid har bare tydeliggjort at du i pre-covid årene har blitt mer og mer flink til å følge de opptrukne retningslinjer for takt og tone og god oppførsel, som du kanskje som en av de flittigste elevene i klassen allerede fikk gode tilbakemeldinger på, i skole-tiden, så når alt kommer til alt, så gjenspeiler dine meninger om covid, munnbind, vaksine, koronapass, egentlig bare en hovedutfordring i livet ditt som er intellektualisering av din egen angst for å høre ordentlig godt etter i deg selv, som intensiveres når det kommer en ny “smitte-bølge”, og som gjør at du skuer etter nye “bølger”, og “muterte varianter”.

UPU-tilstand nivå 1

Når du er på UPU-tilstand nivå 1 vil ditt forhold til angst skille seg fra flertallet av dine medmennesker, fordi din fornemmelse av helhet og pluss er så lite svekket at du naturlig foretrekker fornemmelsen av helhet og pluss og mer glede i din hverdag, men fordi du både er samvittighetsfull og sannhetssøkende stillte du deg kanskje i begynnelsen av denne vanskelige situasjonen, kritiske spørsmålstegn ved dine egne reaksjoner som litt vel naive eller kanskje likegyldige. 

Sammenligningen din med tidligere erfaringer i livet fortalte deg imidlertid at du er av en pliktoppfyllende, ansvarsfull og selvreflektert natur, så med tiden ble denne selvkritiske holdningen erstattet med en forundring over andre medmenneskers autoritære meninger om situasjonen, som du etterhvert forstod du hadde satt deg inn i fra flere perspektiver enn de til og med hadde hørt om, og fremdeles så kjente du ikke på angst og var nysgjerrig på å lære av det som skjer, så du lette etter forklaringer på forskjellen mellom deg selv og andre, og kom til slutt frem til at det er et forskningsområde som ingen psykologi eller psykiatri bok sånn uten videre kan hjelpe deg å løse i sin helhet.  

Når nysgjerrigheten om hva som skjer blir tilfredsstilt av samtaler med de få likesinnede du finner, og kunnskapen din blir større om forholdet mellom smittede, syke, døde, og reliabiliteten til tester som brukes, og du observerer gang på gang det ulogiske forholdet disse dataene står i til tiltak og restriksjoner, som du leter febrilsk etter små notiser om i dagspressen, erfarer du også at andre (UPU-tilstand nivå 2 og 3), kan bli sinte på deg, og skeptiske, når du legger frem dine betenkeligheter om situasjonen, men du forstår etter en tenkepause at det er fordi ditt forhold til angst er kvalitativt forskjellig fra deres, og at deres meninger om covid, munnbind, vaksine og koronapass, egentlig bare gjenspeiler deres uferdige forhold til deres egen angst, som er forskjellig fra din, så du søker derfor heller flere konstruktive innsiktsfulle samtaler med medmennesker som er mer opptatt av tiltak mot konsekvenser av den skapte “krisen”, som psykisk helse, kulturliv, frihet og menneskerettigheter, enn å gå inn i kverulantenes rekker.

 

Dette korte logiske psykologiske resonnementet viser at det kan argumenteres for at det er vårt forhold til angst som er utfordringen vår – ikke koronapass, og at folks meninger om smittede, syke, døde, restriksjoner, bruk av munnbind, vaksine, og koronapass. gjenspeiler deres personlige UPU-tilstand nivå, om du er statsminister eller ikke, og langt fra behøver være basert på et logisk sammenhengende resonnement av kjensgjerninger om hva det er som er viktig for fe og folk, så vel som for deg selv personlig, og din familie, og dine medmennesker, her i dette livet, – for avhengig av ditt forhold til din egen angst, så vil du finne de faktaene som passer best med din uvitenhet (Upu) som blir din absolutte sannhet om koronapass, om du har en resignert reaksjon på denne uvitenheten som er mest vanlig på UPU-tilstand nivå 3, eller om du har en autoritær reaksjon på denne uvitenheten, som er mest vanlig på UPU-tilstand nivå 2, så risikerer du med din primitivitet (uPu) å være med på å kamuflerer og ignorere de faktiske forholdene som folk lever under som en konsekvens av situasjonen, som det jo for de opplyste på UPU-tilstand nivå 1 allerede er blitt til en kjensgjerning at grundig går under selvinnsikt-radaren i vårt eget folkehelseinstitutt, direktorat, regjering og ministerie. 

At det vi har opplevd de siste årene er basert på et begrenset kjennskap til seg selv og sin egen angst, i myndighetspersoner og i flertallet i den norske befolkning (UPU-tilstand nivå 2 og 3), med den følge at vi opplever et eksempel på en kollektiv misforståelse, som i Tyskland under annen verdenskrig, er derfor ikke lenger nødvendig å klassifisere som et mysterium, eller bli forarget og sint over, for vil du være på UPU-tilstand nivå 1, så bli heller mer nysgjerrig på normale menneskelige forskjeller i human utvikling (UPU-tilstand nivåene), så vil selvmotsigelsene du bombarderes med hver dag, fra folk som du trodde var klokere og fra en presse du før kanskje stolte litt på, ikke forundre, frustrere eller villede deg mer, og du kan få hodet og hjerte ditt enda mer rundt hvordan helt vanlige og normale personlige forskjeller i livserfaring (upU), former livsytringene til politikere, store nasjonale og globale ledere og autoriteter, så vel som deg selv, på en måte som de fleste med respekt for seg selv vil grine av i ettertid, i all hemmelighet. 

For det er ikke mer komplisert enn som så, at de autoritære høye herrer og madammers tid snart må ebbe ut, deres uvitenhet om seg selv, autoritære væremåter og begrensede livserfaring, står for tur til å gjennomskues og vil erstattes av mer kloke og vise ledere, så lenge det utvikles en viten i oss om forskjellen mellom for eksempel UPU-tilstand nivåene, slik at vi på basis av mer systematiske kjensgjerninger som kan synliggjøres med slike typer logiske resonnementer som ovenfor, kan velge de rette lederne, en bedre verden er det vi da kan se foran oss, som er en verdig og felles fortjent erstatning for det spillet for galleriet som vi er med på nå.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments